Vad IS vill

Intersex Scandinavia verkar för ett samhälle där kroppsliga variationer och anatomisk mångfald erkänns och hyllas. Detta i kontrast till nuvarande system som endast erkänner människor med kroppar och kön som passerar inom ramarna för ”man” eller ”kvinna”. Intersex Scandinavia som organisation erbjuder stöd och information till personer med intersex-variationer, det vill säga personer med kroppar som inte stämmer överens med de standardiserade föreställningarna om ’kvinna’ eller ’man’.

Intersex Scandinavia tillhandahåller även information för familjer, stödgrupper, och berörd vårdpersonal. Majoriteten av den information kring intersex-frågor som för närvarande finns tillgänglig på skandinaviska språk är patologiserande och begränsad till en diagnostisk ram.

De flesta föräldrar/familjer med barn med intersex-variation ges endast information om specifika medicinska detaljer, inte om olika sätt att tänka om deras barns kroppsliga utveckling. Den medicinska information som finns tillgänglig är könsnormativ och begränsas inom tvåkönsmodellen som osynliggör egenskaper hos mångfalden i intersex-variationer. Föräldrar vittnar upprepade gånger om att den information de får tillgång till via vårdinstanser inte hjälper dem att kommunicera kring deras barns utveckling. Att endast ha kontakt med läkare och vårdpersonal riskerar att osynliggöra och isolera familjer. Att komma i kontakt med samt kunna träffa andra som har liknande erfarenheter och personer engagerade i stödgrupper vars perspektiv inte främst är medicinsk, gör en positiv skillnad för många familjer på platser där detta är möjligt. Onödiga medicinska ingrepp (t.ex. genital kirurgi på spädbarn i syfte att normalisera funktion och utseende) kan vara stigmatiserande och leda till förlust eller minskad möjlighet till och sexuell aktivitet.

Ett ökande antal intersexpersoner som opererats och/eller undergått andra medicinska åtgärder som barn, i syfte att normalisera deras kroppar, framträder och berättar om på vilket sätt de har skadats samt utsatts för skam och stigmatisering. Gång på gång kommer vittnesmål från vuxna med intersex-erfarenhet att de är missnöjda med, eller har fått lida av, kirurgi och medicinska undersökningar som de gick igenom som barn. Men dessa erfarenheter exkluderas och osynliggörs systematiskt ur forskning. Den relevanta forskning som görs på området blir systematiskt osynliggjord i medicinsk praxis. Resultatet av detta blir att aktuell medicinsk praxis upprepar tidigare misstag. Vidare vittnar vuxna intersexpersoner upprepade gånger om att de inte har tillgång till relevant och pågående, kontinuerlig vård. Detta kan bero på att tidigare erfarenheter med vårdpersonal har gjort det otänkbart att lita på vårdpersonal igen, och det kan bero på att hälso- och sjukvårdspersonal saknar relevant utbildning och erfarenhet av att arbeta på ett lyhört och respektfullt vis med personer med intersexerfarenhet. Detta måste förändras för att säkerställa att intersexpersoner få tillgång till relevant sjukvård.

Många intersexpersoner identifierar sig med och inom kategorierna man/kvinna. En betydande andel av oss gör det inte. En alternativ könsmarkör (exempelvis i pass), såsom O eller X, har föreslagits. Ett sådant alternativ kan erbjuda juridiskt och socialt erkännande, vilket är viktigt i frågor om rättsskydd (t.ex. mot diskriminering). Detta är ett skydd som vi för närvarande inte har i de skandinaviska länderna. Vi motsätter oss dock att denna alternativa könsmarkör begränsas till endast de som diagnostiserats ( inom intervallet ”DSD” eller andra intersexdiagnoser) och anser att könsneutral könsmarkör bör vara en möjlighet för alla människor, oberoende av kroppsliga variationer och könsidentitet .

Vi strävar efter att:

1. Tillgängliggöra alternativ till den information som för närvarande finns i Skandinavien kring frågor om intersex, variationer av kön och/eller reproduktiv anatomi och ”DSD” (”Disorder of sex development”). Vårt mål är att denna information kommer att finnas tillgänglig på alla nordiska språk samt på engelska.

2. Utbilda allmänheten, medierna och vårdpersonal i de verkliga konsekvenserna av kosmetiska medicinska ingripanden som fortsätter att utföras på personer med kroppar som faller utanför de traditionella könskategorierna. Utbildning som är normkritiskt är en väsentlig del av vårt uppdrag.

3. Ge stöd till familjer, bland annat genom att skapa möjligheter för vuxna intersexpersoner att prata med andra med liknande erfarenheter av intersexvariationer, både online och i person i de fall detta är möjligt.

4. Ta initiativ till och stödja uppföljande studier med vuxna som utsattes för kirurgiska ingrepp som barn, liksom att övervaka dagens aktuella medicinska vård av intersexpersoner i alla processer och åldrar.

5. Bilda opinion samt lobbyistisk verksamhet för införandet av ett rättsligt giltigt, könsneutralt, juridiskt kön, såsom X eller O. Samtidigt verkar vi för ett system och samhälle där juridiskt kön och könsmarkör i ID-handlingar i sig är oväsentligt för socialt och juridiskt erkännande.

6. Uppmuntra användandet och implementerandet av könsneutrala pronomen såsom svenska “hen” för de människor, intersexpersoner och andra , som föredrar detta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s